Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en MONQI Ontwerp & Illustratie gesloten overeenkomsten.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat MONQI Ontwerp & Illustratie een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 4. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan MONQI Ontwerp & Illustratie wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij MONQI Ontwerp & Illustratie hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. MONQI Ontwerp & Illustratie zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MONQI Ontwerp & Illustratie de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MONQI Ontwerp & Illustratie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MONQI Ontwerp & Illustratie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan MONQI Ontwerp & Illustratie zijn verstrekt, heeft MONQI Ontwerp & Illustratie het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. MONQI Ontwerp & Illustratie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat MONQI Ontwerp & Illustratie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MONQI Ontwerp & Illustratie kenbaar behoorde te zijn.
 4. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
 5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever MONQI Ontwerp & Illustratie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. MONQI Ontwerp & Illustratie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van MONQI Ontwerp & Illustratie.
 7. Klachten dienen binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan MONQI Ontwerp & Illustratie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 3. Inschakelen van derden

 1. Tenzij anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan MONQI Ontwerp & Illustratie, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
 2. Indien MONQI Ontwerp & Illustratie op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan MONQI Ontwerp & Illustratie namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht, toe aan MONQI Ontwerp & Illustratie. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend MONQI Ontwerp & Illustratie daartoe bevoegd.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of model-rechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is MONQI Ontwerp & Illustratie te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam MONQI Ontwerp & Illustratie openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door MONQI Ontwerp & Illustratie tot stand gebrachte ontwerpen, werktekeningen, illustraties en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van MONQI Ontwerp & Illustratie, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval jegens MONQI Ontwerp & Illustratie aanspraak maken op afgifte of levering van de door MONQI Ontwerp & Illustratie ontworpen/gebruikte digitale bronbestanden.

Artikel 5. Gebruik en licentie

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met MONQI Ontwerp & Illustratie, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging.
 2. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van MONQI Ontwerp & Illustratie niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van MONQI Ontwerp & Illustratie, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen.
 4. MONQI Ontwerp & Illustratie heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6. Honorarium en bijkomende kosten

 1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die MONQI Ontwerp & Illustratie voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 2. Indien MONQI Ontwerp & Illustratie door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door MONQI Ontwerp & Illustratie gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient – zonder recht op korting, verrekening of opschorting – te geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. De uiterste betaaldatum is fataal en vanaf die datum is MONQI Ontwerp & Illustratie gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, terwijl de opdrachtgever vanaf dat moment 1% rente per maand over het openstaande bedrag is verschuldigd.
 3. Opdrachtgever zal aan MONQI Ontwerp & Illustratie alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vergoeden welke MONQI Ontwerp & Illustratie heeft gemaakt met betrekking tot de invordering van door de opdrachtgever niet (tijdig) betaalde openstaande vorderingen.
 4.  MONQI Ontwerp & Illustratie heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Indien de overeenkomst door MONQI Ontwerp & Illustratie wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van MONQI Ontwerp & Illustratie redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.
 3. Zowel MONQI Ontwerp & Illustratie als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surcéance van de andere partij.
 4. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 5. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door MONQI Ontwerp & Illustratie zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat MONQI Ontwerp & Illustratie ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die MONQI Ontwerp & Illustratie voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9. Overmacht

 1.  Ingeval van overmacht is MONQI Ontwerp & Illustratie gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren, voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
 2. Onder ‘overmacht’ aan de zijde van MONQI Ontwerp & Illustratie wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee MONQI Ontwerp & Illustratie ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of tengevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door opdrachtgever kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij MONQI Ontwerp & Illustratie, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever, dan wel het ontbreken van medewerking door de opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen, staking, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

Artikel 10. Garanties en vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart MONQI Ontwerp & Illustratie of voor MONQI Ontwerp & Illustratie in opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 2. De opdrachtgever vrijwaart MONQI Ontwerp & Illustratie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 3. MONQI Ontwerp & Illustratie garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. MONQI Ontwerp & Illustratie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
  – Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  – Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  – Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  – Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  – Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van MONQI Ontwerp & Illustratie, is de aansprakelijkheid van MONQI Ontwerp & Illustratie voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 500,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan MONQI Ontwerp & Illustratie niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch MONQI Ontwerp & Illustratie jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met MONQI Ontwerp & Illustratie gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van een opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 3. Op de overeenkomst tussen MONQI Ontwerp & Illustratie en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 4. MONQI Ontwerp & Illustratie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. MONQI Ontwerp & Illustratie zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem deze wijziging kenbaar is geworden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 6. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte titels van artikelen dienen slechts om verwijzing daarnaar te vergemakkelijken en zullen niet van invloed zijn op de uitleg of interpretatie van de in deze artikelen neergelegde bepalingen.