Privacy temp

Privacy Verklaring MONQI Ontwerp & Illustratie

MONQI Ontwerp & Illustratie, met als contactpersoon Monique Beukelman, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Monique Beukelman
info@monqi-ontwerpenillustratie.nl
06 13937583

MONQI Ontwerp & Illustratie respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door MONQI Ontwerp & Illustratie in acht genomen.

In het portfolio op de website van MONQI Ontwerp & Illustratie zijn persoonsgegevens als adresgegevens, telefoonnummers, bankrekeningnummers, BTW-nummers en KvK nummers aangepast naar niet-bestaande gegevens.

MONQI Ontwerp & Illustratie zal je persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Van wie verwerkt MONQI persoonsgegevens?
• (potentiële) klanten van MONQI Ontwerp & Illustratie
• (potentiële) leveranciers van MONQI Ontwerp & Illustratie
• personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met MONQI Ontwerp & Illustratie

Welke persoonsgegevens verwerkt MONQI Ontwerp & Illustratie?
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• website
• bankrekeningnummer
• BTW nummer
• KvK nummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt MONQI Ontwerp & Illustratie persoonsgegevens?
MONQI Ontwerp en Illustratie verwerkt gegevens met als grondslag noodzakelijk voor de uitvoering van het contract.
Daarnaast verwerkt MONQI Ontwerp en Illustratie bepaalde persoonsgegevens met de grondslag gerechtvaardigd belang.

Verwerkersovereenkomst
MONQI Ontwerp & Illustratie kan een derde de opdracht geven je persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen MONQI Ontwerp & Illustratie en deze derde is dan verplicht. MONQI Ontwerp & Illustratie zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?
MONQI Ontwerp & Illustratie kan je persoonsgegevens intern delen, zoals bijv. met een drukker.
MONQI Ontwerp & Illustratie deelt persoonsgegevens alleen met een derde partij als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of in verband met gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaart MONQI Ontwerp & Illustratie persoonsgegevens?
MONQI Ontwerp & Illustratie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of dan wettelijk verplicht is (bijv. 7 jaar voor de financiële administratie).

Welke rechten heb je?
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MONQI Ontwerp & Illustratie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Zaken waar intellectueel eigendom op rust zullen niet worden overgedragen. MONQI Ontwerp en Illustratie geeft invulling aan jouw rechten overeenkomstig hoofdstuk III van de AVG.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@monqi-ontwerpenillustratie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MONQI Ontwerp & Illustratie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op jouw verzoek reageren.

MONQI Ontwerp & Illustratie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt MONQI Ontwerp en Illustratie persoonsgegevens?
MONQI Ontwerp & Illustratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op en stuur ik mail naar info@monqi-ontwerpenillustratie.nl

Wijzigingen
MONQI Ontwerp & Illustratie mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. Je kunt de privacy verklaring op de website van MONQI Ontwerp & Illustratie raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen.